КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ для ознайомлення серед учасників тендерів

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Вступ

 1. Як один з найбільших донорів у сфері протидії СНІДу, туберкульозу та малярії, Глобальний фонд визнає важливість підзвітності постачальників та прозорості і передбачуваності їхньої діяльності.
 2. Як зазначено у Рамковому документі, основоположним принципом Глобального фонду є здійснення відкритої, прозорої та підзвітної діяльності. Згідно з цим ключовим принципом, Глобальний фонд забезпечуватиме відповідність всієї діяльності з фінансування, включаючи корпоративні закупівлі та грантові операції, найвищим етичним стандартам, а також дотримання цих стандартів персоналом.
 3. Метою цього Кодексу поведінки («Кодекс») є закріплення зобов’язань постачальників щодо дотримання чесності операцій, які здійснюються за грантами Глобального фонду, а також діяльності з корпоративних закупівель відповідно до вищевказаного ключового принципу.
 4. Глобальний фонд регулярно переглядає цей Кодекс та за необхідності вносить до нього поправки, що відображають зміни у провідній практиці, здобутий досвід та зворотний зв’язок від партнерів.

Сфера застосування цього Кодексу

 1. Цей Кодекс вимагає від всіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («Постачальники»), включаючи всіх афілійованих осіб, посадових осіб, працівників, субпідрядників, агентів та посередників Постачальників (кожен з яких далі називається «Представник Постачальника»), дотримуватися найвищих етичних стандартів при здійсненні діяльності за фінансування Глобального фонду, що стосується постачання товарів та/або послуг Глобальному фонду чи будь-якому реципієнту коштів Глобального фонду, в тому числі основним реципієнтам, субреципієнтам, іншим реципієнтам, національним координаційним механізмам, агентам з закупівель та безпосереднім закупівельникам.

 

‘Затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Керівництва Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 1. Основні реципієнти, субреципієнти, інші реципієнти, національні координаційні механізми, агенти з закупівель та безпосередні закупівельники повинні забезпечувати ознайомлення із цим Кодексом та його дотримання всіма Постачальниками. Постачальники повинні забезпечувати ознайомлення всіх представників Постачальника із цим Кодексом та здійснення належної діяльності для забезпечення його дотримання цими Представниками Постачальника, в тому числі вжиття негайних заходів у разі його порушення. При порушенні цього Кодексу Глобальний фонд може прийняти рішення про накладення санкцій на Постачальника та/або Представника Постачальника, включаючи призупинення видачі грантових коштів чи відмову у фінансуванні.

Справедлива та прозора практика

 1. Глобальний фонд не допускає корупції, шахрайства, змови, протидії конкуренції чи примусу будь-якого характеру, що стосуються його ресурсів, в тому числі грантових коштів. Глобальний фонд вживатиме негайних суворих заходів за будь-яких обставин, з огляду на які він вирішить, що існують суттєві та обґрунтовані докази корупції, шахрайства, змови, протидії конкуренції чи примусу, як визначено нижче.
 2. Постачальники та Представники Постачальника повинні брати участь у процесах закупівель прозоро, справедливо, підзвітно та чесно, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства та положень стосовно справедливої конкуренції, а також визнаних стандартів належної практики закупівель.
 3. Постачальники та Представники Постачальника повинні надавати чесні, справедливі та вичерпні відповіді на всі оголошення щодо конкурсів, правдиво визначаючи свою здатність виконати вимоги тендерної документації чи контракту. Вони повинні дотримуватися всіх правил, встановлених для кожного процесу закупівель, і подавати заявки та укладати контракти тільки в тому випадку, якщо вони здатні виконати і виконають обов’язки, передбачені контрактом.
 4. Постачальники та Представники Постачальника не мають права, прямо чи опосередковано, в тому числі через агента чи іншого посередника, вдаватися до корупції, шахрайства, змови, протидії конкуренції чи примусу під час тендерного процесу або виконання контракту чи діяльності, що фінансуються за кошти Глобального фонду. З цією метою:

«корупція» означає пропонування, обіцянку, надання, одержання чи вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей чи інших благ або переваг з метою неналежного впливу на дії іншої фізичної чи юридичної особи;

«шахрайство» означає будь-яку дію чи бездіяльність, в тому числі неправдиве представлення інформації, що умисно чи за необережністю вводить в оману або намагається ввести в оману фізичну чи юридичну особу з метою отримання фінансової чи іншої користі або уникнення виконання зобов’язань;

«примус» означає будь-яку дію чи намагання неналежним чином вплинути на рішення або вчинки фізичної чи юридичної особи шляхом завдання шкоди чи збитків, або погрози завданням шкоди чи збитків такій фізичній чи юридичній особі або її майну, прямо чи опосередковано;

 

«змова» означає домовленість між двома чи більше фізичними чи юридичними особами для досягнення недозволеної цілі, в тому числі неналежного впливу на дії іншої фізичної чи юридичної особи;

«протидія конкуренції» означає будь-яку угоду, рішення чи практику, метою чи наслідком яких є обмеження чи перешкоджання конкуренції на будь-якому ринку.

 1. Постачальники та Представники Постачальника не мають права вимагати, пропонувати, надавати чи одержувати, або обіцяти чи натякати на пропозицію, надання чи одержання оплати, безкоштовне надання певних благ, знижок, подарунків, комісій чи інших платежів, за винятком тих, повна інформація про які розкривається Глобальному фонду, або реципієнту гранту відповідно до процесу закупівель чи виконання контракту.
 2. Інформація, дані, комерційні таємниці та інші документи, що одержані під час участі у процесах закупівель Глобального фонду чи реципієнта гранту або в ході виконання контракту, що фінансується Глобальним фондом, за жодних обставин не можуть без попередньої письмової згоди Глобального фонду надаватися будь-яким третім особам для забезпечення переваг чи більш вигідного становища існуючим чи потенційним Постачальникам у зв’язку з тендерами чи будь-якими іншими процесами закупівель Глобального фонду або реципієнта відповідного гранту.

Дотримання законодавства

 1. Постачальники та Представники Постачальника повинні дотримуватися будь-якого чинного законодавства та положень країн, у яких вони здійснюють діяльність, а також дотримуватися опублікованих правил, положень та політики Глобального фонду, що застосовується до сфери їхньої діяльності.
 2. Постачальники та Представники Постачальника повинні забезпечувати, що отримані ними ресурси Глобального фонду не використовуватимуться для підтримки, фінансування чи сприяння насильству, спонсорування тероризму чи терористичної діяльності, або фінансування організацій, про які відомо, що останні підтримують тероризм.
 3. Постачальники та Представники Постачальника не мають права барти участь у діяльності з легалізації доходів, набутих злочинним шляхом. Це включає будь-який вид діяльності, що приховує чи спрямований на приховування того, що кошти були одержані незаконно або пов’язані із надходженнями від злочинної діяльності, наприклад, через шахрайство, хабарництво чи інші протиправні дії.

Доступ та співпраця

 1. Постачальники та Представники Постачальника повинні вести точні та повні записи у відповідних облікових книгах щодо будь-яких фінансових або комерційних транзакцій за контрактами, що фінансуються Глобальним фондом, та зберігати їх протягом щонайменше п’яти років з дня останнього платежу за контрактом, що фінансувався Глобальним фондом.
 2. Постачальники та Представники Постачальника повинні співпрацювати з Глобальним фондом та виконувати будь-які розумні вимоги, з точки зору Глобального фонду чи його Офісу Генерального Інспектора або інших агентів чи представників Глобального фонду, стосовно надання доступу до відповідного персоналу та перевірки будь-яких відповідних рахунків чи звітності, а також інших документів, що стосуються участі у тендерному процесі чи виконання контрактів, які фінансуються Глобальним фондом.
 3. Постачальники та Представники Постачальника у будь-який час надаватимуть будь-яку допомогу, яку може вимагати Глобальний фонд, для забезпечення дотримання Глобальним фондом будь-яких законодавчих, регуляторних чи інших нормативно-правових вимог, дія яких поширюється на нього.
 4. Глобальний фонд вимагає від реципієнтів його грантів вжиття негайних та належних заходів у ситуаціях, якщо реципієнту гранту стає відомо, що будь-який з його представників або бенефіціар контракту, що фінансується за кошти гранту Глобального фонду вчинив чи підозрюється у корупції, шахрайстві, змові, протидії конкуренції чи примусі у зв’язку із закупівлями чи виконанням вказаного контракту. Глобальний фонд застосує ті санкції, які вважає за потрібне, якщо у будь-який час дійде висновку, що реципієнт гранту у відповідній ситуації не вжив своєчасних та належних заходів, які Глобальний фонд вважав би задовільними.

Публікація та реклама

 1. Постачальники та Представники Постачальника не мають права без попереднього письмового дозволу Глобального фонду (i) використовувати назву чи логотип Глобального фонду у публікації матеріалів чи рекламній діяльності; (ii) використовувати свої прямі чи опосередковані ділові відносини із Глобальним фондом для ствердження, що їхні товари чи послуги схвалені Глобальним фондом, та (iii) здійснювати будь-які заяви за та від імені Глобального фонду.

Повне та відкрите розкриття інформації та конфлікт інтересів

 1. Перед укладенням контракту чи в будь-який час протягом його виконання Постачальники розкривають Глобальному фонду інформацію про те, чи не накладені на них або на будь-яких Представників Постачальників будь-які санкції чи тимчасове відсторонення від діяльності з боку будь-якої провідної міжнародної фінансової установи чи організації, таких як ООН чи Група Світового банку.
 2. Постачальники розкривають Глобальному фонду чи реципієнту гранту будь-який фактичний, уявний чи потенційний конфлікт інтересів, що стосується Постачальника або Представника Постачальника («Конфлікт інтересів»). Глобальний фонд вважає конфліктом інтересів ситуацію, коли особа має інтереси, що можуть справити неналежний вплив на виконання цією особою офіційних обов’язків чи зобов’язань, договірних зобов’язань, або на дотримання нею чинного законодавства чи положень, і коли такий Конфлікт інтересів може сприяти чи становити заборонену практику за цим Кодексом. Для забезпечення дотримання найвищих етичних стандартів Постачальниками за контрактами, що фінансуються Глобальним фондом, останній може вжити належних заходів на вирішення цього Конфлікту інтересів або відхилити заявку на фінансування чи видачу коштів, якщо дійде висновку, що Конфлікт інтересів компрометує чи може скомпрометувати чесне здійснення будь-якого процесу закупівель.
 3. Постачальники не повинні здійснювати чи намагатися здійснити неналежний вплив на процеси прийняття рішень Глобальним фондом та не повинні поводитися таким чином, який порушує чи сприяє порушенню Політики Глобального фонду з ділової етики та конфлікту інтересів (http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictoflnt

erestforGlobalFundlnstitutions.pdf).

 1. Постачальники повинні якомога скоріше повідомити Глобальному фонду, якщо їм стане відомо про будь-які занепокоєння щодо чесності діяльності, що стосується чи впливає на ресурси Глобального фонду або грантове фінансування, незалежно від того, чи Постачальник або Представник постачальника задіяних у такій діяльності. За подальшою інформацією дивіться http://www.theglobalfund.org/en/oig/.

Глобальний договір ООН про соціальну відповідальність бізнесу

 1. Глобальний договір ООН про соціальну відповідальність бізнесу є добровільною міжнародною мережею комерційних організацій, що була заснована для підтримки участі як приватного сектору, так і інших соціальних суб’єктів у соціальній відповідальності та дотриманні всезагальних соціальних та екологічних принципів у відповідь на виклики глобалізації (див. unglobalcompact.org). Глобальний фонд наполегливо рекомендує всім Постачальникам брати участь у Глобальному договорі.
 2. Відповідно до десяти принципів, викладених у Глобальному договорі ООН, Постачальники, які беруть у ньому участь, повинні:
  1. забезпечувати та поважати захистправ людини, проголошених на міжнародному рівні;
  2. забезпечувати, щоб їхня власна діяльність не сприяла порушенню прав людини;
  3. підтримувати свободу зібрань і дієве визнання права на колективні угоди;
  4. сприяти викоріненню примусової або обов’язкової праці;
  5. сприяти дієвому викоріненню дитячої праці;
  6. сприяти дієвому викоріненню дискримінації стосовно зайнятості та працевлаштування;
  7. дотримуватися обережних підходів до екологічних проблем;
  8. ініціювати поширення екологічної відповідальності;
  9. стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій, та
  10. протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво.